BLACK MARIA

 

Aida Miron Portfolio

Aida Miron Portfolio

 

black box plans

Black Maria [Proposal, 2012]